Forslag til ny databeskyttelseslov mv.

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon 3319 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

L 68 Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)

 

Formålet med hovedlovforslaget er at supplere reglerne i databeskyttelsesforordningen, og Justitsministeriet har vurderet, at det er nødvendigt, at der fastsættes en generel lov herom. Forslaget opretholder og fastsætter således supplerende nationale bestemmelser om behandling af person­oplysninger inden for det nationale råderum, som forordningen giver mulighed for. Forslaget viderefører som det klare udgangspunkt den gældende retstilstand. Forslaget er baseret på betænkning nr. 1565 om databeskyttelsesforordningen.

 

Følg lovforslagets behandling i Folketinget her >>

 

 

L 69 Forslag til lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love.

(Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.).

 

Følgelovforslaget skal ses i sammenhæng med hovedlovforslaget. En række danske love indeholder henvisninger til persondataloven, og disse henvisninger skal tilpasses til databeskyttelsesforordningen og den nye databeskyttelseslov. Endvidere skal der ske en ændring af de danske regler, der regulerer behandling af personoplysninger, som fra den 25. maj 2018 vil være reguleret af databeskyttelsesforordningen, og hvor forordningen ikke overlader medlemslandene et nationalt råderum. Der skal derfor foretages en række konsekvensændringer, som fremsættes i dette følgelovforslag. Forslaget er baseret på betænkning nr. 1565 om databeskyttelsesforordningen.

 

 

Følg lovforslagets behandling i Folketinget her >>