DK-NYHEDER

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon 3319 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

Nyheder

25. oktober 2017

 

 

Justitsministeren har i dag fremsat lovforslag til en ny databeskyttelseslov og et følgelovforslag med konsekvensrettelser af en række andre love

 

Titlen på hovedlovforslaget (L 68) er: Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

 

Link til lovforslaget her >>

 

Link til behandlingen af lovforslaget i Folketinget her >>

 

 

Følgelovforslaget (L 69) har følgende titel: Forslag til lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love.

(Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.).

 

Link til lovforslaget her >>

 

Link til behandlingen af lovforslaget i Folketinget her >>

24. maj 2017

 

Offentliggørelse af Justitsministeriets betænkning nr. 1565 af 24. maj 2017 om databeskyttelses-forordningen

 

Læs mere om her >>

27. april 2017

 

Lov nr. 410 af 27. juli 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Gennemførelse af retshåndhævelsesdirektivet)

 

Gennemførelsen af direktivet et år tidligere end de andre EU-medlemslande er en forudsætning for, at der kan indgås en samarbejdsaftale mellem Danmark og Europol. Lovens ikrafttrædelsesdato af samme årsag; den 1. maj 2017.

 

7. juli 2017

 

 

Justitsministeriet har i dag sendt udkast til forslag til databeskyttelsesloven i høring

 

Høringsfristen udløber den 22. august 2017. Lovforslag forventes fremsat i Folketinget i oktober 2017.

 

 

Link til udkastet til lovforslag mv. her >>

1. marts 2017

 

Udkast til lovforslag om retshåndhævelsesdirektivet sendt i høring indtil den 15. marts 2017

 

Justitsministeriet har i dag sendt udkast til forslag til lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Gennemførelse af direktiv om databeskyttelse på retshånd-hævelsesområdet) i høring med høringsfrist den 15. marts 2017.

 

 

9. februar 2017

 

Stormøde den 9. februar 2017 for erhvervslivet mv.

 

På mødet præsenterede Justitsministeriet en række spørgsmål og svar i relation til et par af de mest centrale emner i den nye forordning.

 

 

 

 

4. juli 2016

 

Ny opdateret notits fra Justitsministeriet om arbejdet med forordningen

 

Af notitsen fremgår nu bl.a., at den ekspertreferencegruppe, som arbejdet i projektgrupperne understøttes af, består af følgende eksperter i persondataret, IT-ret samt IT-sikkerhed; professor, dr.jur. Peter Blume, kommitteret Jens Møller, professor, dr.jur. Henrik Udsen og ph.d. Gert Læssøe Mikkelsen.

 

 

Læs notitsen her >>

21. juni 2016

 

Datatilsynet offentliggør dokument med 12 spørgsmål vedr. forordningen

 

 

Datatilsynet har i dag offentliggjort et dokument, hvori tilsynet oplister 12 spørgsmål, som man, som dataansvarlig, med fordel kan forholde sig til allerede nu for at forberede sig på den nye databeskyttelsesforordning, der finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

 

Dokumentet kan anvendes som en tjekliste, når man skal have styr på hovedforskellene mellem den nuværende lovgivning og den nye databeskyttelsesforordning og på, hvordan de påvirker en organisation.

 

 

Link til 12 gode spørgsmål her >>

 

 

 

14. juni 2016

 

Invitation til stormøde den 24. juni 2016 om Justitsministeriets arbejde med EU’s generelle databeskyttelsesforordning

 

På mødet vil den fremadrettede proces blive præsenteret med henblik på, at deltagernes overvejelser kan indgå i arbejdet.

 

Tilmelding til Justitsministeriet til og med den 20. juni 2016.

 

 

 

 

15. april 2016

 

Databeskyttelsesreformen endelig vedtaget den 14. april 2016 - og hvad nu?

 

Reformen får virkning 2 år efter ikrafttrædelsen - og vi ved nu, efter at begge retsakter har været offentliggjort i EU-Tidende, at den præcise dato er 25. maj 2018.

 

Pakken består af en generel forordning om beskyttelse af personoplysninger, som skal gælde horisontalt i både den private og offentlige sektor (databeskyttelsesforordningen), og et direktiv om beskyttelse af personoplysninger, som skal gælde for retshåndhævelsesområdet (retshåndhævelsesdirektivet).

 

14. juni 2016

 

Datatilsynet får ekstra hjemmeside om de nye regler - www.dbreform.dk

 

To måneder efter reglernes vedtagelse i EU - den 14. juni 2016 - får Datatilsynet denne hjemmeside om de nye EU-regler - tænkt som et supplement til tilsynets sædvanlige hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Ambitionen er her løbende at informere om det arbejde, der i øjeblikket foregår hos myndighederne - både herhjemme og i EU - forud for den 25. maj 2018.