DK-nyheder

 

EU's DATABESKYTTELSESREFORM

Fremsættelse af lovforslag nr. L 168 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Gennemførelse af direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet)

 

Lovforslaget blev fremsat i Folketinget den 28. marts 2017

1. behandlet/henvist til Folketinget Retsudvalg 31-03-2017

Sat på dagsorden til 2. behandling 25-04-2017

Sat på dagsorden til 3. behandling 27-04-2017

 

Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/680/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (retshåndhævelsesdirektivet).

 

Gennemførslen af direktivet er en forudsætning for, at der kan indgås en samarbejdsaftale mellem Danmark og Europol, som skal have virkning fra den 1. maj 2017.

 

Lovforslaget skal endvidere ses i lyset af det sideløbende arbejde med at sikre, at dansk ret er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

 

Henset til, at gennemførslen af retshåndhævelsesdirektivet inden 1. maj 2017 er en forudsætning for dansk tilknytning til Europol efter denne dato, har Justitsministeriet fundet, at gennemførslen af retshåndhævelsesdirektivet bør ske selvstændigt.

 

Justitsministeriet har endvidere fundet, at gennemførslen af retshåndhævelsesdirektivet i videst muligt omfang bør ske i en samlet lov, der omfatter databehandling for de kompetente danske myndigheder med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner, herunder beskytte mod eller forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed.

 

Denne fremgangsmåde varetager både hensynet til at sikre en korrekt implementering af direktivet og skaber en højere grad af overskuelighed for de myndigheder, som vil skulle anvende lovgivningen. Denne tilgang fører samtidig til, at der skal ske en ændring af persondatalovens anvendelsesområde, således at de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger ikke længere er omfattet af persondataloven, når den er omfattet af lovforslagets anvendelsesområde.

 

Udkast til lovforslag om retshåndhævelsesdirektivet i høring indtil 15. marts 2017

 

Justitsministeriet har den 1. marts 2017 sendt udkast til forslag til lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Gennemførelse af direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet) i høring med høringsfrist den 15. marts 2017.

 

 

 

 

 

 

Datatilsynet offentliggør dokument med 12 spørgsmål vedrørende databeskyttelsesforordningen

 

Datatilsynet har i dag offentliggjort et dokument, hvori tilsynet oplister 12 spørgsmål, som man, som dataansvarlig, med fordel kan forholde sig til allerede nu for at forberede sig på den nye databeskyttelsesforordning, der finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

 

Dokumentet kan anvendes som en tjekliste, når man skal have styr på hovedforskellene mellem den nuværende lovgivning og den nye databeskyttelsesforordning og på, hvordan de påvirker en organisation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny opdateret notits fra Justitsministeriet om arbejdet med EU's generelle databeskyttelsesforordning

 

Justitsministeriet har i forbindelse med stormødet den 24. juni 2016 udarbejdet en ny opdateret notits om ministeriets arbejde med EU's generelle databeskyttelsesforordning.

 

Af notitsen fremgår nu bl.a. som noget nyt, at den ekspertreferencegruppe, som arbejdet i projektgrupperne understøttes af, består af følgende eksperter i persondataret, IT-ret samt IT-sikkerhed; professor, dr.jur. Peter Blume, kommitteret Jens Møller, professor, dr.jur. Henrik Udsen og ph.d. Gert Læssøe Mikkelsen. Referencegruppen skal navnlig understøtte arbejdet ved at rådgive om overordnede principielle spørgsmål.

Databeskyttelsespakken endelig vedtaget den 14. april 2016 - og hvad så nu?

 

I januar 2012 fremsatte EU-Kommissionen et forslag til en databeskyttelsespakke. Pakken, der blev formelt vedtaget den 14. april 2016, får virkning 2 år efter ikrafttrædelsen - og vi ved nu, efter at begge retsakter har været offentliggjort i EU-Tidende, at den præcise dato er den 25. maj 2018.

 

Pakken består af en generel forordning om beskyttelse af personoplysninger, som skal gælde horisontalt i både den private og offentlige sektor (databeskyttelsesforordningen), og et direktiv om beskyttelse af personoplysninger, som skal gælde for retshåndhævelsesområdet (retshåndhævelsesdirektivet). Forordningen skal erstatte databeskyttelsesdirektivet fra 1995, mens direktivet skal erstatte en rammeafgørelse fra 2008.

 

 

 

Stormøde for erhvervslivet mv. den 9. februar 2017- Q&A's fra stormødet

 

Justitsministeriet afholdt den 9. februar 2017 stormøde for erhvervslivet, herunder interesseorganisationer og advokatkontorer med speciale i persondataret, om den nye databeskyttelsesforordning.

 

På mødet præsenterede Justitsministeriet Q&A’s omkring en række centrale emner i den nye forordning. Præsentationen fra stormødet den 9. februar kan hentes herunder.

 

 

 

Folketinget har vedtaget lovforslag nr. L 168 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Gennemførelse af direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet).

 

Loven hedder nu officielt lov nr. 410 af 27. juli 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger - og den er trådt i kraft den 1. maj 2017.

 

Invitation til stormøde om Justitsministeriets arbejde med EU’s generelle databeskyttelsesforordning

 

Der inviteres hermed til det første af en række stormøder om Justitsministeriets arbejde med EU’s generelle databeskyttelsesforordning, hvor alle relevante interessenter, herunder bl.a. interesseorganisationer og advokatkontorer med speciale i persondataret inviteres.

 

På mødet vil den fremadrettede proces blive præsenteret med henblik på, at deltagernes overvejelser kan indgå i arbejdet.

 

Stormødet afholdes fredag den 24. juni 2016 kl. 14-16 i Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

 

Tilmelding til stormødet kan ske ved henvendelse til databeskyttelsesstormoede@jm.dk til og med den 20. juni 2016 kl. 12.