Seneste nyt

 

EU's DATABESKYTTELSESREFORM

Ny betænkning om databeskyttelsesforordningen

 

 

I en ny betænkning er det beskrevet, hvordan de nye regler fra EU om databeskyttelse kommer til at påvirke dansk lovgivning. Betænkningen kan tilgås her:

 

 

 

Samtidig med betænkningens offentliggørelse er også offentliggjort en oversigt de vejledninger mv., der vil blive udarbejdet, inden forordningen finder anvendelse den 25. maj 2018. Du finder oversigten samme sted som betænkningen.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Artikel 29-gruppen offentliggør ny vejledning om kravet i forordningens artikel 35 om udarbejdelse af konsekvensanalyser - og også denne gang var det muligt at komme med bemærkninger

 

Artikel 29-gruppen har på et møde den 4. og 5. april 2017 i Bruxelles vedtaget en ny vejledning (guideline) vedrørende kravet i databeskyttelsesforordningens artikel 35 om udarbejdelse af en databeskyttelseskonsekvensanalyse (data protection impact assesment/DPIA).

 

 

 

 

Indtil den 23. maj 2017 var det muligt at komme med bemærkninger til vejledningen - de indkomne bemærkninger behandles for tiden af Artikel 29-gruppen.

 

 

 

Artikel 29-gruppens medlemmer enige om ordlyden af tre tidligere offentliggjorte vejledninger

 

På et møde i Bruxelles den 4. -5. april 2017 blev medlemmerne af Artikel 29-gruppen enige om ordlyden af de tre vejledninger (guidelines) og ofte stillede spørgsmål (FAQ), som blev offentliggjort i december 2016, og som det indtil 15. februar 2017 var muligt at kommentere.

 

Vejledningerne fra Artikel 29-gruppen vedrører:

 

• Retten til dataportabilitet,

• Databeskyttelsesrådgivere og

• Identificering af den ledende tilsynsmyndighed.

 

 

 

Retshåndhævelsesdirektivet

 

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbin-delse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare hand-linger eller fuldbyrde strafferetlige sank-tioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA

 

 

Databeskyttelsesforordningen

 

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyt-telse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst)

 

 

 

OM Datatilsynet

 

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Tilsynet består af et råd - Datarådet - og et sekretariat.

 

Datatilsynet bl.a. rådgiver og vejleder, behandler klager og gennemfører inspektioner hos myndigheder og virksomheder.

 

Du kan læse meget mere om Datatilsynet og vores arbejde på vores hjemmeside, som du finder via linket nedenfor:

 

 

Se Datatilsynets liste fra juni 2016 med

12 spørgsmål, som både private og offentlige dataansvarlige med fordel kan forholde sig til for at forberede sig på databeskyttelsesforordningen, der finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

 

Dokumentet kan anvendes som en tjekliste, når man skal have styr på hovedforskellene mellem den nuværende lovgivning og den nye databeskyttelsesforordning og på, hvordan de påvirker en organisation.

 

 

VELKOMMEN TIL DATATILSYNETs HJEMMESIDE OM DATABESKYTTELSESREFORMEN.

 

 

Seneste nyt !