Velkommen

 

VELKOMMEN TIL DATATILSYNETs HJEMMESIDE OM

EU's DATABESKYTTELSESREFORM.

 

 

I januar 2012 fremsatte EU-Kommissionen sin EU-databeskyttelsesreform. Først efter lidt over 4 år blev reformen formelt vedtaget i EU. Det skete den 14. april 2016. Reformen består navnlig af en generel forordning om beskyttelse af personoplysninger, som fra den 25. maj 2018, finder anvendelse i både den private og offentlige sektor (databeskyttelsesforordningen). Herudover består reformen af et direktiv om beskyttelse af personoplysninger, som skal gælde for retshåndhævelsesområdet (retshåndhævelsesdirektivet). Direktivet er allerede gennemført herhjemme ved lov nr. 410 af 27. april 2016, der trådte i kraft den 1. maj 2017.

 

To måneder efter reglernes vedtagelse i EU - den 14. juni 2016 - lancerede Datatilsynet denne hjemmeside om de nye EU-regler - tænkt som et supplement til tilsynets sædvanlige hjemmeside www.datatilsynet.dk. Ambitionen er her løbende at informere om det arbejde, der i øjeblikket foregår hos myndighederne - både herhjemme og i EU - forud for den 25. maj 2018.

 

 

Databeskyttelsesforordningen

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst)

 

Retshåndhævelsesdirektivet

 

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA

 

 

 

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Tilsynet består af et råd - Datarådet - og et sekretariat.

 

Se Datatilsynets liste fra juni 2016 med 12 spørgsmål, som både private og offentlige dataansvarlige med fordel kan forholde sig til for at forberede sig på databeskyttelsesforordningen, der finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

 

Dokumentet kan anvendes som en tjekliste, når man skal have styr på hovedforskellene mellem den nuværende lovgivning og den nye databeskyttelsesforordning og på, hvordan de påvirker en organisation.

 

Link til listen her >>

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon 3319 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk